Regulamin

18.04.2018 Informacja o Twoich danych Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez samego faktu korzystania z serwisu lub zaznaczenie pola „Akceptuje regulamin”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę. Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności www.motoryzacja.bazarynek.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies. Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorami Twoich danych będziemy my: bazarynek.pl. Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Przetwarzamy te dane w celach opisanych między innymi aby: dopasować treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia, pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. prowadzić z Tobą korenspondencje mailową ( wysylanie istotnych wiadomosci email zwiazanych z naszymi serwisami oraz ich funkcjonowaniem ). możliwosc komentowania ogłoszeń lub artykułów ( wyrażanie swoich opinii). udostępniania twoich tresci ogłoszenia lub reklamy na portalach spolecznosciowych takich jak: facebook.com, twitter.com, linkedin.com, nk.pl, plus.google.com, wykop.pl. Wysyłanie wiadomosci za pomocą formularza kontaktowego. Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwe, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny www.motoryzacja.bazarynek.pl jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz korzystając z serwisu lub zaznaczając opcję „Akceptuje regulamin”. W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności www.motoryzacja.bazarynek.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies przez www.motoryzacja.bazarynek.pl i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Zaufani partnerzy: 1. www.nocleg.bazarynek.pl 2. www.praca.bazarynek.pl 3. www.nieruchomosci.bazarynek.pl 4. www.motoryzacja.bazarynek.pl 5. www.korepetycje.bazarynek.pl 6. www.zlece-wykonam.bazarynek.pl 7. www.wawarynek.com 8. www.bazarynek.pl 9. www.wawarynek.pl Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. UWAGA! SAM FAKT KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.MOTORYZACJA.BAZARYNEK.PL OZNACZA AKCEPTACJE I ZGODĘ! Regulamin świadczenia usług. Poniższy Regulamin świadczenia usług określa zasady zamieszczania reklam / ogłoszeń na portalu internetowym www.motoryzacja.bazarynek.pl zwanym również jako moto.bazarynek.pl. Podmiot zlecający zamieszczenie reklamy / ogłoszenia na portalu internetowym www.moto.bazarynek.pl związany jest postanowieniami poniższego Regulaminu od momentu zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco: Wykonawca ? moto.bazarynek.pl. Zamawiający ? osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, reprezentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Strony ? Wykonawca i Zamawiający, Projekt ? reklama / ogłoszenie Zamawiającego w formie indywidualnej wizytówki, banera lub strony internetowej, wykonywana przez Zamawiającego, umieszczone są na portalu www.moto.bazarynek.pl Portal ? strona internetowa www.moto.bazarynek.pl, istniejąca pod adresami: www.moto.bazarynek.pl Opłata ? wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie usługi. Cennik ? zestaw cen za wykonanie usługi zawartej w ofercie, dostępny na stronie formularza dodawania ogłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wykonania usługi na rzecz zamawiającego na zasadach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie, a zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty określonej w zamówieniu. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę wskazanego adresu elektronicznego Zamawiającego do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym informacji handlowych, w zakresie wynikającym z umowy i złożonego zamówienia. Zawarcie umowy łączącej strony następuje w formie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez złożenie zamówienia przez zamawiającego z wykonawcą poprzez zatwierdzenie regulaminu. Domniemywa się, że osoba działająca w imieniu i na rzecz zamawiającego, która dokonuje zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez złożenie zamówienia ma nieograniczone upoważnienie zamawiającego do składania w tym zakresie wiążących oświadczeń woli i zaciągania ważnych zobowiązań. Na treść umowy składa się niniejszy regulamin, o którym w chwili zawierania umowy był informowany zamawiający, wiążąc tym samym strony. Do zawarcia i wykonania Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Portal internetowy www.moto.bazarynek.pl oraz wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za treści udostępnione przez zamawiającego i wykorzystane w reklamie / ogłoszeniu. W sytuacji gdy osoba trzecia wystąpi do wykonawcy z roszczeniami w związku z zamieszczoną reklamą / ofertą, wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie zamawiającego, który poniesie odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając przy tym wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Wykonawca zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji reklamy / ogłoszenia w przypadku, gdy treść lub forma reklamy / ogłoszenia są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami lub naruszają słuszne prawa osób trzecich. Prawa autorskie Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie niezbędne do posługiwania się materiałami przekazanymi Wykonawcy oraz że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych. W przypadku opracowania reklamy / oferty przez Zamawiającego, Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z reklamy / ogłoszenia na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy / ogłoszenia, wprowadzanie do pamięci komputera i włączenie do zbioru reklam / ogłoszeń Wykonawcy, powszechne udostępnianie reklamy / ogłoszenia, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację w Internecie. Prawa i obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia reklamy / ogłoszenia zamawiającego w formie wizytówki promowanej albo standard- podstawowej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy tj. akceptacji regulaminu. Prawa i obowiązki Zamawiającego Zamawiający przez czas trwania umowy ma prawo do bezpłatnych aktualizacji i korekt zamieszczonej reklamy / ogłoszenia, wprowadzonych przez wykonawcę lub też do dokonywania zmian samodzielnie przez zamawiającego poprzez panel administracyjny bez żadnych ograniczeń. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania aktualizacji lub korekty, gdyby okazały się niemożliwe do realizacji ze względów technicznych. W tym przypadku odpowiednie stosowanie znajdą również postanowienia niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy oznacza zgodę zamawiającego na posługiwanie się i wykorzystanie do celów reklamowych przez wykonawcę informacji identyfikujących Zamawiającego oraz danych dotyczących zamawiającego, w szczególności takich jak: siedziba, numery telefoniczne oraz numery faksów, adresy e-mail. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczonej w serwisie internetowym www.moto.bazarynek.pl. Zamawiający jest zobowiązany do kontroli ewentualnych zmian Regulaminu, który jest zamieszczony w portalu www.moto.bazarynek.pl. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu jakości wykonanych usług nie obejmuje nieprawidłowości i wad związanych z treścią lub też jakością materiałów przekazanych przez zamawiającego. Postanowienia końcowe Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Spory związane z zawarciem i wykonaniem umowy zostają podane sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby wykonawcy. REGULAMIN WSZEDŁ W ŻYCIE 27 Luty 2016 r.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Autobusy [0]
 • Buggy [0]
 • Dostawcze [2]
 • Gokarty [0]
 • Kempingowe [0]
 • Motocykle [41]
 • Naczepy [0]
 • Poduszkowce [0]
 • Pojazdy elektryczne [0]
 • Przyczepy [0]
 • Quad [0]
 • Repliki [0]
 • Samochody ciężarowe [0]
 • Samochody osobowe [5]
 • Skutery [0]
 • Skutery śnieżne [0]
 • Skutery wodne [0]
 • Specjalne [1]
 • Wózki golfowe [0]
 • Zabytkowe [0]
Wyszukiwarka
Województwo:
Typ pojazdu:
Marka:
Wybierz typ pojazdu
Model:
Wybierz markę pojazdu
Cena:
od do
Zaawansowana

Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 49
Polecamy
.

Ostatnio dodane

Fiat/
Yamaha/
Renault/Megane
Honda/
Yamaha/
Honda/
Honda/
Honda/
WSK/
Honda/
Yamaha/
Honda/
Yamaha/
Honda/
Honda/
Yamaha/
Honda/
Honda/
Suzuki/
Suzuki/
Suzuki/
Honda/
Honda/
Suzuki/
Romet/
Honda/
Honda/
Yamaha/
Honda/
Honda/
Suzuki/
Yamaha/
Suzuki/
Honda/
Suzuki/
Yamaha/
/
Suzuki/
Honda/
Suzuki/

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

POLSKIE BEZPŁATNE SERWISY OGŁOSZENIOWE ZAPRASZAMY


UDOSTĘPNIAMY NA:

--------------------------------------------------
Wszelkie prawa zastrzeżone motoryzacja.bazarynek.pl - 2018